โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   ให้สัมภาษณ์ในสถานีวิทยุ FM.100 เนื่องในสัปดาห์โรคหลอดเลือดสมอง
วันที่:   31-10-2561

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วย แพทย์หญิงรัตนา จันทร์แจ่ม หัวหน้ากลุ่มงานประสาทวิทยา ให้สัมภาษณ์ในสถานีวิทยุ เสียงสื่อสารมวลชน FM.100 เพื่อเผยแพร่ความรู้ สร้างความตระหนักแก่ประชาชนถึงปัจจัยเสี่ยง วิธีการรักษา ให้คำแนะนำในการป้องกันดูแลตนเองและญาติให้ห่างไกลจากโรคหลอดเลือดสมอง ตอบข้อซักถามที่ผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาสอบถามในรายการ ตลอดจนประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการสัปดาห์โรคหลอดเลือดสมอง ประจำปี 2561 ที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2561 ให้สัมภาษณ์ ณ สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561