โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ เข้าร่วมหน่วยปฐมพยาบาลตามเสด็จฯ ภารกิจพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2566

วันที่ 29-01-2566

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ โดยแพทย์หญิงศุภมาส อำพล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนางสาวสนธยา ไชยวุฒิ พยาบาลชีพชำนาญการ และนางสาวสุดารัตน์ รัตนเลิศกุล พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เข้าร่วมหน่วยปฐมพยาบาลตามเสด็จฯ ภารกิจพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นการส่วนพระองค์ ณ กองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัยกองทัพภาคที่ 3 (มทบ.33) ส่วนแยกเรือนรับรองที่ประทับ กองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2566