โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ ร่วมตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 01-02-2566

นายแพทย์ทศเทพ บุญทอง สาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่ 1 เป็นประธาน การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อรับฟังการนำเสนอข้อมูลพื้นฐานอำเภอ การดำเนินงานระบบสุขภาพปฐมภูมิ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา โดยมีแพทย์หญิงรัตนา จันทร์แจ่ม ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 พร้อมด้วยแพทย์หญิงศุภมาส อำพล หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์ และนางสุพัตรา ปวนไฝ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ ร่วมตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ โรงพยาบาลปางมะผ้า และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ละนา อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566