โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานกำหนดราคากลาง
วันที่:   01-11-2561

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานกรรมการประชุมเพื่อกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) และกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจ้างปรับปรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าสำรอง และระบบจ่ายไฟฟ้า ด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในโอกาสนี้รองอธิบดีกรมการแพทย์ได้ตรวจเยี่ยม ให้ข้อเสนอแนะ และให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน โดยมีแพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยแพทย์หญิงศศิวิมล โฆษชุณหนันท์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ นายอภิชาติ มูลฟอง รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ นางสาลี่ ผ่องสว่าง รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เภสัชกรหญิงอำไพ พิมพ์ไกร รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ นายแพทย์วาสิน กล่อมวิทย์ หัวหน้ากลุ่มงานประสาทศัลยศาสตร์ และนายแพทย์วสันต์ มหาสันติปิยะ แพทย์ประสาทศัลยกรรม ให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561