โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ ให้บริการระบบการแพทย์ทางไกล DMS Telemedicine เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566

วันที่ 15-03-2566

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ โดยแพทย์หญิงนิตินาถ วงษ์ตระหง่าน หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู พร้อมด้วยนายแพทย์กิตติคุณ ล้อมวนวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานประสาทวิทยา แพทย์หญิงสิริกันยา วิเศษคุปต์ นายแพทย์แพทย์ชำนาญการ และนายแพทย์หัสนัย บรรทัดธรรม นายแพทย์ปฏิบัติการ ให้บริการระบบการแพทย์ทางไกล DMS Telemedicine เพื่อให้ผู้ป่วยได้พบและพูดคุยกับแพทย์ผู้รักษาโดยตรง และมีบริการจัดส่งยาทางไปรษณีย์ สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคงที่ จำนวน 54 ราย เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้รับบริการ ณ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566