โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ ร่วมออกหน่วยปฐมพยาบาลตามเสด็จฯภารกิจ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

วันที่ 13-05-2566

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ โดยนายแพทย์วสันต์ มหาสันติปิยะ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนางสาวสนธยา ไชยวุฒิ และนางมนต์จันทร์ วิวัฒน์วิทวัส พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เข้าร่วมสนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาลตามเสด็จภารกิจฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ในการเสด็จทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการส่วนพระองค์ ณ เรือนรับรองที่ประทับกองบิน 41 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2566