โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ ร่วมกิจกรรมตลาดนัดสุขภาพ เนื่องในวันพยาบาลสากล ประจำปี 2566

วันที่ 20-05-2566

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ โดยนางสาวณิชาภา หน่อตุ้ย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนางจุไรพร กนกวิจิตร นางเยาวลักษณ์ ผุยหัวโทน และนางสาวรัตติกาล สุขทับทิม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ร่วมกิจกรรมตลาดนัดสุขภาพ เนื่องในวันพยาบาลสากล ประจำปี 2566 เพื่อสร้างเสริมสุขภาพประชาชนทั่วไป รวมทั้งผู้สูงอายุ และเผยแพร่เกียรติคุณของวิชาชีพพยาบาลต่อสังคม โดยร่วมให้บริการตรวจคัดกรองโรคหลอดเลือดสมอง และประเมินความจำ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ณ ตลาดเกษียณมาร์เก็ดโอลด์เชียงใหม่ (ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่) เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2566