โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โครงการฝึกอบรมแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
วันที่:   25-12-2561

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ หลักการ แนวทางปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรียนรู้ข้อปัญหาเพื่อแก้ไข และนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนางสุรีรัตน์ อนันต์โรจน์วงศ์ ที่ปรึกษากรมการแพทย์ นางลินนา งามโสภณ รักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน และนายไชยวัตร เถามุ้ย นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการแพทย์ เป็นวิทยากร และระหว่างการอบรมได้มีกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในเพลงดูแลด้วยใจ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561