โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ ร่วมให้การต้อนรับในการเยี่ยมสำรวจเพื่อยกระดับการพัฒนาระบบการบริการด้านสาธารณสุขร่วมกันในพื้นที่

วันที่ 06-09-2566

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ โดยเภสัชกรหญิงอำไพ พิมพ์ไกร รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ พร้อมด้วยทันตแพทย์หญิงชนม์วรินทร์ ใจเอื้อ รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ แพทย์หญิงศุภมาส อำพล หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ นายแพทย์นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์วรเชษฐ เต๋ชะรัก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ แพทย์หญิงนงนุช ภัทรอนันตนพ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ นายแพทย์สุรพันธ์ แสงสว่าง รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ และคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ในการเยี่ยมสำรวจเพื่อยกระดับการพัฒนาระบบการบริการด้านสาธารณสุขร่วมกันในพื้นที่ ให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ตามนโยบายและทิศทางการดำเนินงาน “หนึ่งจังหวัด หนึ่งโรงพยาบาล” ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566