โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ ร่วมเป็นวิทยากรการประชุมวิชาการประสาทศัลยแพทย์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 20 (The 20th ASEAN Congress of Neurosurgical Surgery)

วันที่ 17-08-2566

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ โดยแพทย์หญิงวรลักษณ์ ภู่สูงเนิน หัวหน้ากลุ่มงานประสาทศัลยศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรการประชุมวิชาการประสาทศัลยแพทย์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 20 (The 20th ASEAN Congress of Neurological Surgery,Theme : Collaboration & Harmonization in Neurosurgery) ภายใต้หัวข้อ “ความร่วมมือและสอดคล้องกันในงานประสาทศัลยาศาสตร์” จัดโดยราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2566 เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับสาขาประสาทศัลยศาสตร์ในระดับนานาชาติ ณ ทรู ไอคอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566