โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้การต้อนรับอธิบดีกรมการแพทย์และคณะ ในการตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามความก้าวหน้าตามข้อสั่งการ
วันที่:   11-01-2562

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยนาย อภิชาติ มูลฟอง รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ นางสาลี่ ผ่องสว่าง รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เภสัชกรหญิงอำไพ พิมพ์ไกร รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ ทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมให้การต้อนรับ นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ และคณะ ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามประเด็นข้อเสนอแนะตรวจเยี่ยม พ.ศ.2561 โดยมุ่งเน้นในเรื่องการมีส่วนร่วมในการทำงานของบุคลากรทุกระดับ การเพิ่มอัตราครองเตียง และความเชี่ยวชาญ ด้านระบบประสาท โดยภายในระหว่างการประชุม อธิบดีกรมการแพทย์ได้อวยพรปีใหม่ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม และมีการออกกำลังกายด้วย เพลงดูแลด้วยใจ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 ภายหลังจากการรับฟังการบรรยายความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามข้อสั่งการแล้ว ท่านอธิบดีกรมการแพทย์และคณะได้เดินเยี่ยมชมเพื่อให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ณ หน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562