โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ ประชุมเพื่อปรึกษาหารือ แนวทางการดำเนินงานสถานชีวาภิบาล ณ วัดศรีโสดา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 15-01-2567

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเพื่อปรึกษาหารือ แนวทางการดำเนินงานสถานชีวาภิบาล ณ วัดศรีโสดา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตามความร่วมมือการพัฒนากุฏีชีวาภิบาล ระหว่างโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ โรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ ศูนย์อนามัยเขตที่ 1เชียงใหม่ เพื่อการดูแลพระสงฆ์สูงอายุ พระสงฆ์อาพาธ และพัฒนากุฏีชีวาบาล สำหรับดูแลพระสงฆ์สูงอายุและพระสงฆ์อาพาธที่มีภาวะพึงพิงโดยพระคิลานุปัฎฐาก โดยมีแพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ และแพทย์หญิงกุลนิษฐ์ คุ้มชนะ นายแพทย์ชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน ชั้น 1 อาคารบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567