โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์เพื่อการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke : Basic Course) ประจำปี 2567 (2)

วันที่ 16-01-2567

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ โดยแพทย์หญิงวรลักษณ์ ภู่สูงเนิน นายแพทย์ชำนาญการ นายแพทย์กิตติคุณ ล้อมวนวงศ์ นายแพทย์ชำนาญการ แพทย์หญิงธนัชพร แสงมณี นายแพทย์ชำนาญการ และนายแพทย์วิทวัส วุฒิวงศ์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์เพื่อการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke: Basic Course) ประจำปี 2567 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 19 มกราคม 2567 เพื่อผลิตและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเฉพาะทางโรคหลอดเลือดสมองสำหรับโรงพยาบาลในเขตภาคเหนือให้เพียงพอต่อความต้องการในการดูแลประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ผู้ป่วยเข้าถึงบริการทางการแพทย์ตามมาตรฐานได้อย่างทั่วถึง ครอบคลุม ทันเวลา ลดอัตราตาย ความพิการ มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 100 คน และอบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Webex จำนวน 386 คน รวมจำนวน 486 คน ณ โรงแรม ยู นิมมาน เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567