โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke : Basic Course) ประจำปี 2567 (3)

วันที่ 17-01-2567

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ โดยแพทย์หญิงศุภมาส อำพล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ แพทย์หญิงกุลนิษฐ์ คุ้มชนะ นายแพทย์ชำนาญการ นายแพทย์นิธิภัทร ดุรงค์วัฒนา นายแพทย์ประสาทศัลยศาสตร์ และเภสัชกรหญิงพรรณพิศา นันตาวัง เภสัชกรชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์เพื่อการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke: Basic Course) ประจำปี 2567 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 19 มกราคม 2567 เพื่อผลิตและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเฉพาะทางโรคหลอดเลือดสมองสำหรับโรงพยาบาลในเขตภาคเหนือให้เพียงพอต่อความต้องการในการดูแลประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ผู้ป่วยเข้าถึงบริการทางการแพทย์ตามมาตรฐานได้อย่างทั่วถึง ครอบคลุม ทันเวลา ลดอัตราตาย ความพิการ มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 100 คน และอบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Webex จำนวน 386 คน รวมจำนวน 486 คน ณ โรงแรม ยู นิมมาน เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567