โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์เพื่อการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke : Basic Course) ประจำปี 2567

วันที่ 18-01-2567

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์เพื่อการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke : Basic Course) ประจำปี 2567 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-19 มกราคม 2567 และบรรยายพิเศษเรื่อง “ทิศทางการดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศด้านโรคหลอดเลือดสมองของกรมการแพทย์” โดยมีแพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กล่าวรายงาน มีคณะผู้บริหารโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่และวิทยากรร่วมพิธีเปิด มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 100 คน และอบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Webex จำนวน 386 คน รวมจำนวน 486 คน ณ โรงแรมยู นิมมาน เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567