โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”พิธีเปิดป้ายอาคารอำนวยการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่

วันที่ 18-01-2567

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารอำนวยการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ มีแพทย์หญิงเสาวนีย์ วิบุลสันติ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ กล่าวรายงาน โดยมีแพทย์หญิงบุญศิริ จันศิริมงคล สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ ศาสตราจารย์(เชี่ยวชาญพิเศษ) นายแพทย์บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะผู้บริหารกรมการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิด ณ อาคารอำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567