โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”การประชุมติดตามผลการดำเนินงานโรงพยาบาลราชวิถีนครพิงค์

วันที่ 18-01-2567

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโรงพยาบาลราชวิถีนครพิงค์ เพี่อติดตามผลการดำเนินงานให้บริการประชาชนที่อาศัย/ทำงานในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าถึงบริการสุขภาพอย่างเท่าเทียม มีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีแพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นายแพทย์จำรูญ ลิขิตวัฒนาสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ที่ 2 โรงพยาบาลนครพิงค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลนครพิงค์ ร่วมประชุม โดยในโอกาสนี้ นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ได้เยี่ยมสำรวจการดำเนินงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก (Smart OPD) ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567