โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับคณะผู้บริหารกรมการแพทย์ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ ในเขตภาคเหนือตอนบน
วันที่:   15-01-2562

ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับนายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ลงพื้นที่ตรวจราชการในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ ในเขตภาคเหนือตอนบน โดยมีนายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานสาธารณสุข และในโอกาสนี้ แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง และแพทย์หญิงสุนีย์ ศรีสว่าง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลลำพูน โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง และโรงพยาบาลเกาะคา จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562