โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ทูลเกล้าฯถวายเงินสมทบ โครงการ TO BE NUMBER ONE
วันที่:   16-01-2562

นายอภิชาติ มูลฟอง รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ พร้อมด้วยนางสาลี่ ผ่องสว่าง รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE เสด็จฯเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE และทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โดยในโอกาสนี้ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ได้ร่วมทูลเกล้าฯถวายเงินสมทบเพื่อเป็นการสนองพระปณิธานในการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามโครงการ TO BE NUMBER ONE รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ในการสนับสนุนโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562