โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ รับมอบประกาศนียบัตรรับรองการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ (PDSC: Program and Disease Specific Certification) : การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

วันที่ 15-03-2567

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ รับมอบประกาศนียบัตรรับรองการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ (PDSC: Program and Disease Specific Certification) : การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง จัดโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) มีแพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เป็นผู้มอบ โดยมีแพทย์หญิงศุภมาส อำพล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดี ซึ่งภายในการประชุมมีการบรรยายพิเศษจากรองศาสตราจารย์ ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายในการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 24 ภายใต้แนวคิด “Growth Mindset for Better Healthcare System ระบบบริการสุขภาพที่ก้าวหน้า ด้วยกรอบความคิดที่กว้างไกล ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567