โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะเปราะบาง หลักสูตร “Intermediate care: The comprehensive model for frail older persons”

วันที่ 19-03-2567

นายแพทย์ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะเปราะบาง หลักสูตร “Intermediate care: The comprehensive model for frail older persons” เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะการดูแลผู้สูงอายุที่ภาวะเปราะบาง สำหรับทีมสหวิชาชีพ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 -22 มีนาคม 2567 โดยมีแพทย์หญิงบุษกร โลหารชุน ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กล่าวรายงาน โดยโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ ในการนี้ แพทย์หญิงศุภมาส อำพล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ร่วมอภิปราย ในหัวข้อ “การจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุในบริบทกรมการแพทย์” พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมประชุม ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567