โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 3/2567

วันที่ 21-03-2567

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาล ครั้งที่ 3/2567 เพื่อติดตามการดำเนินงาน หารือปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงานภายในโรงพยาบาล สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 พร้อมทั้งร่วมแสดงความยินดีแด่แพทย์หญิงศุภมาส อำพล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมการแพทย์ ประจำปี 2566 และนางสุพัตรา ปวนไฝ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมการแพทย์ ประจำปี 2564 กลุ่มที่ 2 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส และระดับทักษะพิเศษ และมีการแนะนำบุคลากรใหม่ โดยมีคณะกรรมการอำนวยการฯ เข้าร่วมแสดงความยินดี และร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 3 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567