โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”ร่วมเป็นวิทยากรการสัมมนาทางวิชาการด้านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ด้านการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic Stroke)

วันที่ 22-03-2567

นายแพทย์สุชาติ หาญไชยพิบูลย์กุล รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา ประธานพิธีเปิดการสัมมนาทางวิชาการด้านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ด้านการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic Stroke) ภายใต้โครงการพัฒนาบริการโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อลดอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง มีนายแพทย์กุลพัฒน์ วีรสาร หัวหน้ากลุ่มงานประสาทศัลยศาสตร์ สถาบันประสาทวิทยา เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ มีแพทย์หญิงวรลักษณ์ ภู่สูงเนิน หัวหน้ากลุ่มงานประสาทศัลยศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “ What’s new in stroke care” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 22 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567