โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”กรมการแพทย์ ร่วมตรวจเยี่ยมติดตามการบริหารจัดการภายใต้แนวคิด “One Province One Hospital”

วันที่ 22-03-2567

แพทย์หญิงบุญศิริ จันศิริมงคล สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 เป็นประธานการตรวจเยี่ยมติดตามการบริหารจัดการภายใต้แนวคิด “One Province One Hospital” ร่วมกับผู้แทนกรมการแพทย์ ได้แก่ แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ และนายแพทย์วีรวัต อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง โดยมีนายแพทย์นพรัตน์ วัชรขจรกุล นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง และนายแพทย์วรเชษฐ เต๋ชะรัก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง ร่วมนำเสนอการบริหารจัดการภายใต้แนวคิด “One Province One Hospital” พร้อมทั้งร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม Stroke Unit โรงพยาบาลลำปาง โรงพยาบาลเกาะคา และสรุปผลการตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดลำปาง ณ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567