โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ ให้บริการดูแลสุขภาพทางไกลDMS Telenursing เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567

วันที่ 09-05-2567

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ โดยนางวิริยภรณ์ สิงห์ทองวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก พร้อมด้วยนางสุพัตรา ปวนไฝ หัวหน้างานการพยาบาลส่งเสริมคุณภาพชีวิต ให้บริการดูแลสุขภาพทางไกล DMS Telenursing แก่ผู้ป่วยหลังจำหน่ายกลับบ้าน เพื่อให้ได้รับการดูแลและติดตามอย่างต่อเนื่องผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพ ได้รับการประสานการดูแลจากสถานพยาบาลใกล้บ้าน ญาติหรือผู้ดูแลมีความมั่นใจสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง ณ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567