โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ ร่วมประชุมวิชาการเนื่องในวันพยาบาลสากล ประจำปี 2567 และร่วมแสดงความยินดีในการรับรางวัลรางวัลพยาบาลดีเด่น

วันที่ 13-05-2567

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ โดยนางนิรมัย มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ร่วมประชุมวิชาการเนื่องในวันพยาบาลสากล ประจำปี 2567 เรื่อง “พลังพยาบาล พลังแห่งการดูแล: คุณค่า & มูลค่าของวิชาชีพการพยาบาล” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 14 พฤษภาคม 2567 โดยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ และร่วมแสดงความยินดีในการรับรางวัลพยาบาลดีเด่น โดยโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ มีนางสุพัตรา ปวนไฝ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ได้รับรางวัลรางวัลพยาบาลดีเด่น สาขาการบริการพยาบาล และนายจตุพงษ์ พันธ์วิไล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น สาขาการวิจัย นวัตกรรม ทางการพยาบาล (โรงพยาบาลตติยภูมิ) โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567