โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ ร่วมประชุมวิชาการเนื่องในวันพยาบาลสากล ประจำปี 2567 และรับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย (รางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1)

วันที่ 14-05-2567

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ โดยนางนิรมัย มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ร่วมงานประชุมวิชาการเนื่องในวันพยาบาลสากล ประจำปี 2567 เรื่อง “พลังพยาบาล พลังแห่งการดูแล: คุณค่า & มูลค่าของวิชาชีพการพยาบาล” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 14 พฤษภาคม 2567 โดยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ และร่วมแสดงความยินดีแด่นางสุพัตรา ปวนไฝ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “ผลของการดูแลผู้ป่วยระยะกลางโรคหลอดเลือดสมอง โดยการเยี่ยมบ้าน โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่” และนายจตุพงษ์ พันธ์วิไล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพในการป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองสำหรับผู้ที่มีภาวะเสี่ยงในชุมชน : การวิจัยเชิงปฏิบัติการ” ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567