โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”กรมการแพทย์ ร่วมแสดงความเสียใจต่อการจากไป ของคุณแม่นิรมล คุรุนาถ มารดาของแพทย์หญิงรัตนา จันทร์แจ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง กรมการแพทย์ และผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1

วันที่ 16-05-2567

แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ นายแพทย์ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ และนายแพทย์สกานต์ บุญนาค รองอธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยนางเบญญาภา นนทมาลย์ เลขานุการกรม กรมการแพทย์ ร่วมแสดงความเสียใจต่อการจากไป ของคุณแม่นิรมล คุรุนาถ มารดาของแพทย์หญิงรัตนา จันทร์แจ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง กรมการแพทย์ และผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 โดยมีแพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ เป็นผู้แทนมอบ ณ วัดป่าแพ่ง ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567