โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ ให้บริการตรวจรักษากลุ่มโรคใหม่ โดยส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนต้นและส่วนท้าย (Esophagoduodenoscope และ Colonoscope)

วันที่ 05-06-2567

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ โดยแพทย์หญิงวรลักษณ์ ภู่สูงเนิน หัวหน้ากลุ่มงานประสาทศัลยศาสตร์ พร้อมด้วยทีมพยาบาลห้องผ่าตัด เปิดให้บริการตรวจรักษากลุ่มโรคใหม่ โดยส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนต้นและส่วนท้าย (Esophagoduodenoscope และ Colonoscope) ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร หรือต้องการตรวจติดตาม Screening โดยมีแพทย์หญิงวิชญาดา สมฤทธิ์ ศัลยแพทย์ทั่วไป ให้การตรวจรักษา และส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนต้นและส่วนท้าย (Esophagoduodenoscope และ Colonoscope) ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567สามารถติดต่อได้เพื่อขอรับคำปรึกษา และเข้ารับการบริการได้ทุกวัน ที่งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก หรือ โทร.053-920200 ต่อ 304