โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปี 2567

วันที่ 07-06-2567

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปี 2567 มีนางภัทรวดี แก้วมา รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรใหม่รับรู้และเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบาย เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัฒนธรรมของโรงพยาบาล ได้ทราบถึงระเบียบวินัย สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ ตลอดจนเข้าใจระบบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อการพัฒนา การเลื่อนเงินเดือน และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น อันจะนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานร่วมกัน โดยมีบุคลากรใหม่ เข้ารับการอบรม จำนวน 22 ราย ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 1 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567