โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ ร่วมลงพื้นที่และติดตามผลการดำเนินงานในการประชุม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2567 จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 10-06-2567

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางนิรมัย มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และนางนุชนวรัตน์ ศีลประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน ร่วมการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2567 โดยร่วมลงพื้นที่และติดตามผลการดำเนินงานโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช (ประเด็น Service Plan: Cardio, Cancer) เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข แลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาผลสำเร็จ และปัญหาอุปสรรคของการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ร่วมลงพื้นที่ ณ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567