โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ ร่วมประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2567 จังหวัดนครศรีธรรมราช.

วันที่ 11-06-2567

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2567 เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข แลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาผลสำเร็จ และปัญหาอุปสรรคของการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ โดยมีนายแพทย์ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 ดร.นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 แพทย์หญิงบุญศิริ จันศิริมงคล สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นางนิรมัย มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และนางนุชนวรัตน์ ศีลประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ และคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567