โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 เขตสุขภาพที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ จังหวัดลำปาง

วันที่ 15-02-2562

นายแพทย์ดลสุข พงษ์นิกร นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 พร้อมนางสาวรุจิรา อักษร นางวราภรณ์ กุศลงาม และนางสาวตรีชฏา ภิมุข จากสำนักการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 1 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เข้าร่วมการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจําปีงบประมาณ 2562 เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดลำปาง พร้อมรับฟังบรรยายสรุปผลการดําเนินงานภาพรวมของจังหวัดลำปางและโรงพยาบาลลำปาง และเข้าร่วมประชุมสรุปผลการตรวจราชการ รอบที่ 1 จังหวัดลำปาง โดยมี นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 ณ โรงพยาบาลลำปาง เมื่อวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2562