โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   บุคลากรโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ได้รับคัดเลือก เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ของกรมการแพทย์ ประจำปี 2561
วันที่:   22-02-2562

บุคลากรโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ของกรมการแพทย์ ประจำปี 2561 จำนวน 3 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ กลุ่มที่ 1 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ได้แก่ นางศศิวิมล โฆษชุณหนันท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรม สาขาประสาทวิทยา กลุ่มที่ 2 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ได้แก่ นางสาวนิภาพรรณ ทิพยจักร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กลุ่มที่ 4 ลูกจ้างประจำ ได้แก่ นายสุรชัย มูลสมบัติ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส 2 โดยผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ของกรมการแพทย์ ประจำปี 2561 จะเข้ารับโล่และเข็มเชิดชูเกียรติเป็นที่ระลึกจากกรมการแพทย์ในงานวันสถาปนากรมการแพทย์ ครบรอบ 77 ปี ในวันที่ 11 มีนาคม 2562 ณ กรมการแพทย์ กรุงเทพมหานคร