โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ลดภัยสิ่งแวดล้อม วันที่ 12 มีนาคม 2562
วันที่:   12-03-2562

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รณรงค์เรื่องการใช้ถุงผ้า ถุงกระดาษ ตะกร้า หรือกล่องกระดาษแทนถุงพลาสติกในการซื้อผัก ผลไม้ปลอดสารพิษ เพื่อร่วมกันลดปริมาณขยะพลาสติก ลดภาวะโลกร้อน และเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ ส่งเสริมให้โรงพยาบาลเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้กับประชาชนด้วยการสร้างจิตสำนึกอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยมีการประชาสัมพันธ์รณรงค์ผ่านประกาศเสียงตามสาย และโปสเตอร์ภายในโรงพยาบาล ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ขายในการงดให้ถุงพลาสติกในการบรรจุสินค้า ณ บริเวณโรงอาหารโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562