โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เรื่องเล่าจากแดนพุทธภูมิ”

วันที่ 13-03-2562

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมรับฟังเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อเรื่อง “เรื่องเล่าจากแดนพุทธภูมิ” วิทยากรนำทีมโดย แพทย์หญิงศุภมาส อำพล นายแพทย์ชำนาญการ นางเบญญา กาคำเครือ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางจิราภรณ์ ทองซิว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางนานา เรืองยุทธิการณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางสาวกิตติกานต์ มะโนปิง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และนางสาวจารุพรรณ ปัญญากาศ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เพื่อบอกเล่าประสบการณ์จากปฏิบัติงาน ในโครงการดูแลผู้ป่วยในสถานพยาบาลของวัดไทยในดินแดนพุทธภูมิ ช่วงระหว่างเทศกาลแสวงบุญของชาวพุทธ ประจำปีงบประมาณ 2561 ที่สาธารณรัฐอินเดีย และสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562