โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง
วันที่:   28-06-2562

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นำโดย แพทย์หญิงรัตนา จันทร์แจ่ม หัวหน้ากลุ่มงานประสาทวิทยา และนางสุพัตรา ปวนไฝ หัวหน้างานการพยาบาลพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง ในการอบรมฟื้นฟูความรู้วิชาการเรื่องโรคหลอดเลือดสมองสำหรับบุคลากร แพทย์ พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลนครพิงค์และเครือข่าย ณ ห้องประชุมชัชวาล ศิรินิรันดร์ อาคารผู้ป่วยใน 16 โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562