โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดพิธีสรงน้ำพระและดำหัวสูมาคารวะเนื่องในประเพณีปี๋ใหม่เมือง
วันที่:   18-04-2562

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดพิธีสรงน้ำพระและดำหัวสูมาคารวะเนื่องในประเพณี ปี๋ใหม่เมือง เริ่มจากแพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ แพทย์หญิงศศิวิมล โฆษชุณหนันท์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ นายอภิชาติ มูลฟอง รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ นางสาลี่ ผ่องสว่าง รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และเภสัชกรหญิงอำไพ พิมพ์ไกร รองผู้อำนวยการด้าน ระบบสุขภาพ และนายแพทย์ธีรชัย ยงชัยตระกูล ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย และมีกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วย เพลงดูแลด้วยใจ เวอร์ชันคำเมือง ณ ลานกิจกรรมผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562