โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมรับฟัง VDO Conference การประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กรยุคใหม่
วันที่:   24-04-2562

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นำโดยเภสัชกรหญิงอำไพ พิมพ์ไกร รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมรับฟังการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กรยุคใหม่ (Strengthening Hospital Management) ผ่านระบบ VDO Conference ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ระดับรองผู้อำนวยการโรงพยาบาล สถาบัน ด้านกรอบความคิด การปรับเปลี่ยนมุมมอง การบริหารงาน เพื่อนำมาประยุกต์และปรับใช้พัฒนาคุณภาพการบริหารงานภายในหน่วยงาน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 4 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562