โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดโครงการสร้างศักยภาพและพัฒนาเครือข่ายด้านวิชาการโรคหลอดเลือดสมองและโรคทางระบบประสาทในเขตภาคเหนือ
วันที่:   15-05-2562

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นำโดยแพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดโครงการสร้างศักยภาพและพัฒนาเครือข่ายด้านวิชาการโรคหลอดเลือดสมองและโรคทางระบบประสาทในเขตภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2562 มีผู้เข้าร่วมอบรมจากเขตสุขภาพที่ 2 จำนวนทั้งสิ้น 110 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิชาการ และบริการทางการแพทย์ด้านโรคหลอดเลือดสมอง และโรคทางระบบประสาทให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในเขตภาคเหนือ วิทยากรได้แก่ แพทย์ เภสัชกร และพยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ โดยมี ดร.นายแพทย์ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายแพทย์สมชาย แก้วเขียว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย แพทย์หญิงภาวิณี เอี่ยมจันทน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย นายแพทย์เธียรชัย กิจสนาโยธิน รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสุโขทัย และนายแพทย์ถาวรัฐ เรือนโรจน์รุ่ง รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 2 โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมออกกำลัง Exercise break เพลงดูแลด้วยใจเวอร์ชั่นล้านนา ณ สุโขทัย เฮอริเทจ รีสอร์ท อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562