โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมตรวจราชการและ นิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจําปีงบประมาณ 2562
วันที่:   29-05-2562

นายแพทย์ธีรชัย ยงชัยตระกูล ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 พร้อมด้วย นางสาวรุจิรา อักษร นางสาวจตุพร พานอ่อง และนายธีรพงษ์ รุ่งเรือง จากสำนักการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 1 กรมการแพทย์ เข้าร่วมตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจําปีงบประมาณ 2562 เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดพะเยา และรับฟังบรรยายสรุปผลการดําเนินงานภาพรวมของจังหวัดพะเยา โรงพยาบาลพะเยา และโรงพยาบาลเชียงคำ โดยมี นายแพทย์ไพศาล ธัญญาวินิชกุล สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 1 เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562