โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ผ่านระบบ VDO Conference
วันที่:   07-06-2562

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติการ ผ่านระบบ VDO Conference โดยมี นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในการประชุม จากห้องประชุมกรมการแพทย์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตึกกรมการแพทย์ เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกและวางแผนดำเนินการคัดเลือก ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562