โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมรับฟังการนำเสนอสรุปผล การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่:   19-06-2562

นายแพทย์ธีรชัย ยงชัยตระกูล ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 พร้อมด้วย นางสาวรุจิรา อักษร และนางสาวจตุพร พานอ่อง นายธีรพงษ์ รุ่งเรือง จากสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 กรมการแพทย์ เข้าร่วมตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจําปีงบประมาณ 2562 เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดน่าน และรับฟังบรรยายสรุปผลการดําเนินงานภาพรวมของจังหวัดน่านและโรงพยาบาลน่าน โดยมีนายแพทย์ไพศาล ธัญญาวินิชกุล สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 1 เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562