โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมงานการคัดเลือกหน่วยงานดำเนินงาน ตามเกณฑ์คุณธรรมและความโปร่งใสดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่:   27-06-2562

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นำโดยนางภัทรวดี แก้วมา หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป พร้อมด้วย นางสาวณัฐกานต์ ยาวังเสน หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล และนายประภาส อำนวย หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาดโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เข้าร่วมงานการคัดเลือกหน่วยงานดำเนินตามเกณฑ์คุณธรรมและความโปร่งใสดีเด่น และการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมการแพทย์ครั้งที่ 2/2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณธรรมและความโปร่งใสดีเด่น รวมทั้งปัญหา อุปสรรคจากการดำเนินงาน และการนำเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ไปปรับใช้ในการพัฒนางานของหน่วยงาน โดยมีนายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวาณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์เป็นประธาน ณ ห้องประชุมตึก 8 ชั้น 6 สถาบันโรคทรวงอก จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562