โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดลำพูน
วันที่:   11-07-2562

นายแพทย์ธีรชัย ยงชัยตระกูล ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 พร้อมด้วย นางนุชนวรัตน์ ศีลประเสริฐ นางสาวพรรณพิศา นันตาวัง และนางสาวอัญชนา แก้วคำ จากสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 กรมการแพทย์ เข้าร่วมตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดลำพูน และรับฟังการดําเนินงานภาพรวมของจังหวัดลำพูนและโรงพยาบาลลำพูน โดยมี นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 1 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมดอกป๊าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562