โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การใช้กัญชาทางการแพทย์”
วันที่:   18-07-2562

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ โดยแพทย์หญิงศุภมาส อำพล นายแพทย์ชำนาญการ ด้านเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การใช้กัญชาทางการแพทย์” เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้บุคลากรทางการแพทย์มีความรู้ ความเข้าใจในการนำสารสกัดจากกัญชามาใช้ในทางการแพทย์อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562