โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมประชุมสัมมนาการบูรณาการเครือข่ายบริการ Intermediate care - Palliative care และการดูแลผู้สูงอายุระหว่างกรมการแพทย์กับเขตสุขภาพที่ 1-3
วันที่:   05-08-2562

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา การบูรณาการเครือข่ายบริการ Intermediate care - Palliative care และการดูแลผู้สูงอายุระหว่างกรมการแพทย์กับเขตสุขภาพที่ 1-3 (ภาคเหนือ) โดยมีนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และมีแพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางสาลี่ ผ่องสว่าง รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล แพทย์หญิงศุภมาส อำพล นายแพทย์ชำนาญการ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมสัมมนา ระหว่างวันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ระบบบริหารจัดการ ยกระดับงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขา Intermediate care - Palliative care และการดูแลผู้สูงอายุ เกิดความเชื่อมโยงเครือข่ายบริการภายในเขตสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ ครอบคลุมประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ ซึ่งภายในการประชุมสัมมนาแพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ได้นำเสนอ “การบูรณาการระบบบริการผู้สูงอายุ/ Intermediate care/ Palliative care ในภาพของกรมการแพทย์ (เน้นระบบการบริหารจัดการ)” ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลลำปาง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562