โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับเขตสุขภาพ การพัฒนาศักยภาพพยาบาลผู้จัดการรายกรณี (Case Manager) โรคไต ในเขตสุขภาพที่ 1
วันที่:   21-08-2562

เภสัชกรหญิงอำไพ พิมพ์ไกร รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 กรมการแพทย์ พร้อมด้วยนางนุชนวรัตน์ ศีลประเสริฐ และบุคลากรจากสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 กรมการแพทย์ เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับเขตสุขภาพ การพัฒนาศักยภาพพยาบาลผู้จัดการรายกรณี (Case Manager) โรคไต ในเขตสุขภาพที่ 1 โดยการสนับสนุนของกรมการแพทย์ร่วมกับเขตสุขภาพที่ 1 และคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาไต มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับโรคไต การจัดการการดูแลผู้ป่วยโรคไตรายกรณี และการจัดการปัญหาเชิงระบบ ให้แก่พยาบาลวิชาชีพที่ดูแลผู้ป่วยโรคไตในเขตสุขภาพที่ 1 โดยมีนายแพทย์พันธพงศ์ ตาเรืองศรี นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลนครพิงค์ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุม C71 ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลนครพิงค์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562