โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาล ครั้งที่ 9/2562

วันที่ 18-10-2562

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาล ครั้งที่ 9/2562 โดยภายในการประชุมได้มีการมอบของที่ระลึกให้กับนางสุรีรัตน์ ประธานราษฎร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ และนางสาวปราณี ปิยรังสรรค์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสได้รับการเลื่อนตำแหน่ง และมีการแนะนำบุคลากรใหม่ โดยมีคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาล เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562