โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทาง การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันที่:   07-11-2562

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจง แนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ระบบคำรับรองการปฏิบัติราชการทุกระดับของกรมการแพทย์ เป็นไปตามกำหนดเวลาอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ผลักดันให้เกิดผลทางยุทธศาสตร์ รวมทั้งเพื่อติดตาม ควบคุม กำกับตัวชี้วัดให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยแพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและร่วมรับมอบเกียรติบัตรรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ระดับชมเชย ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ได้ร่วมรับฟังผ่าน DMS Live Stream ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562